Stemplowanie dokumentuZakres czynności

Kancelaria realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które są w zakresie kompetencji notariusza zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. 

W szczególności Notariusz dokonuje następujących czynności: 

 1. sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, oświadczenia o ustanowieniu hipotek, umowy spółek, pełnomocnictwa, testamenty oraz oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku);
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia:
     - własnoręczności podpisu,
     - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
     - daty okazania dokumentu,
     - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności, mogą być dokonywane także w innym miejscu. 

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z Kancelarią celem ustalenia dokładnego zakresu czynności, które mają być wykonane oraz rodzaju dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności. Wcześniejsza szczegółowa analiza dokumentów umożliwi bezpieczne i sprawne przeprowadzenie czynności. 

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź za pomocą formularza kontaktowego